Reklamačný poriadok

MI_REAL, s. r. o. , IČO: 53 374 789, so sídlom: Horný Ohaj – Sadová 228, 952 01 Vráble,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 52766/N (ďalej
len “Sprostredkovateľ”) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
tento reklamačný poriadok.

 1. 1.Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania
  reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci
  reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK
  reklamáciu poskytnutej služby.
 2. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa môžete uplatniť reklamáciu
  v ktorejkoľvek v prevádzkarni Sprostredkovateľa písomne na adrese: MI_REAL,
  Horný Ohaj-Sadová 228, Vráble 952 01 alebo e-mailom na adrese:
  office@mirealreality.sk
 3. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady služby.
 4. Pri uplatnení reklamácie sa môžete rozhodnúť, ktoré z práv podľa § 622 a § 623
  Občianskeho zákonníka si uplatňujete. Sprostredkovateľ na základe Vášho
  rozhodnutia určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr
  do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak
  sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní od
  uplatnenia reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v
  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
  však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na
  vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Vybavením reklamácie nie je dotknuté Vaše právo na náhradu škody. Vybavením
  reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne
  alebo vôbec neposkytnutej služby alebo jej časti, a to vyplatením primeranej zľavy zo
  sprostredkovateľskej odmeny (provízie).
 7. Ak je Vaša reklamácia neoprávnená, Sprostredkovateľ reklamáciu zamietne.
  Sprostredkovateľ znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je
  dotknutý nárok Sprostredkovateľa na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov
  súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie. Sprostredkovateľ Vám pri
  uplatnení reklamácie vydá potvrdenie.
 8. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-
  mailom), Sprostredkovateľ‘ Vám doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie
  ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď doručí ho bez
  zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  Potvrdenie o uplatnení reklamácie Vám Sprostredkovateľ nemusí doručovať, ak máte
  možnosť preukázať uplatnenie reklamácie inak. Sprostredkovateľ vybavení
  reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Máte právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie ste
  spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa
  domnievate, že Sprostredkovateľ porušil Vaše práva.
 2. Ak Sprostredkovateľ na Vašu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu
  neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie
  alternatívneho riešenia sporu podlá zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
  spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii na adresu: Slovenská
  obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a
  alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava
  27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk.
 3. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do
  zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Návrh musí obsahovať‘ Vaše meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú
  adresu a
  telefonický kontakt (ak ich máte), presné označenie Sprostredkovateľa, úplný a
  zrozumiteľný
  opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa domáhate, dátum, kedy ste sa
  obrátili na
  Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie
  sporu priamo
  so Sprostredkovateľom bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol
  zaslaný rovnaký
  návrh inému subjektu alternatív neho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo
  rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci
  ukončené
  alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o
  alternatívnom
  riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu ste povinný priložiť doklady súvisiace s
  predmetom
  sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný aj on-
  line na adrese:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf
  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
  MI_REAL,s.r.o, IČO: 53 374 789, so sídlom: Horný Ohaj- Sadová 228, 952 01 Vráble,
  – Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento
  tovar/od zmluvy
  o poskytnutí tejto služby* : …………..
  – Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
  – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
  – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
  – Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
  …………..
  – Dátum …………..
 • Nehodiace sa prečiarknite

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 11.2020.
 
Osoba poverená vybavovať reklamácie:

 Mgr. Miroslava Uhrinová

Compare listings

Compare