Štatút súťaže

"Letná súťaž"

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")

Obchodné meno: MI_REAL, s.r.o

Sídlo: Horný Ohaj - Sadová 228
Vráble 952 01

IČO: 53 374 789

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo : 52766

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 21.06.2022 do 01.07.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá sa zapojí do súťaže na Facebook stránke " www.facebook/mirealreality.sk

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zdieľal príspevok so znením súťaže na facebooku, uviedol v komentári pod príspevkom meno a priezvisko osoby, ktorej by výhru doprial a sledoval FB stránku MI REAL, s.r.o real estate.

5. Výhra

Predmetom výhry je darčekový voucher s celodenným vstupom na termálne kúpalisko Vincov les v hodnote 29,98 €. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený v deň žrebovania emailom aj formou komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok na FB stránke. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný prostredníctvom e-mailu.

Výhra bude výhercovi organizátorom odovzdaná osobne resp. poštou do 14 dní odo dňa vyhlásenia súťaže. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Každý účastník súťaže sa môže zapojiť viac krát po splnení vyššie uvedených podmienok.

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní vyššie uvedené podmienky súťaže.

Výherca súťaže "Letná súťaž" bude jeden.

Výherca bude vyžrebovaný pod dohľadom poverenej osoby organizátorom súťaže príspevku v sídle organizátora, pričom výsledok bude zverejnený nasledujúci deň po ukončení súťaže.

Osobitné ustanovenia

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke mirealreality.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane organizátora súťaže.

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke mirealreality.sk.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

7. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len"GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke mirealreality.sk v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu office@mirealreality.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti MI_REAL ,s. r. o., IČO: 53 374 789, so sídlom Horný Ohaj- Sadová 228, Vráble 952 02

Práva účastníka súťaže, teda dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo:

- od organizátora súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,

- požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

- požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú zverejnené na stránke www.mirealreality.sk a uložené u organizátora súťaže.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora súťaže.

Vo Vrábľoch, dňa 21/06/2022